RMUTL Tell Me More
ปัญหาด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ทำการปิด POP-UP Block บน Internet Explorer โดยปฏิบัตตามคู่มือตั้งค่าในลำดับที่ 1.1 วิธีตั้งค่าการปิด Pop-up Blocker
ถอนการติดตั้งหรือปิดการใช้งาน Toolbar ออกให้หมด โดยปฏิบัตตามคู่มือตั้งค่าในลำดับที่ 1.2 วิธีการปิด Toolbar บน Internet explorer
ปัญหาด้านการเข้าใช้งานบทเรียน
ให้ทำการติดตั้งส่วนเสริม Auralog Components โดยปฏิบัตตามคู่มือตั้งค่าในลำดับที่ 2.1 วิธีการตรวจสอบคอมพิวเตอร์
ให้ใช้งานผ่าน Google Chrome แทนโดยใช้ส่วนขยายที่มีชื่อว่า IE Tab โดยปฏิบัตตามคู่มือในส่วนเพิ่มเติม "วิธีการเข้าใช้งานผ่าน Google Chrome"
ปัญหาเรื่องของ Username และ Password
แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเขตพื้นที่การศึกษา มาที่ Facebook FanPage : Arit Tell Me More หรือโทร 053-921444 ต่อ 1624 หรือ 5304
สามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เมนู "ข้อมูลผู้ใช้" หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบ หรือปฏิบัตตามคู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่่ คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Tell Me More
.