ติดต่อสอบถามข้อมูลระบบ Tell Me More

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)
128 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1624

email : kultida@rmutl.ac.th