• ครบถ้วนด้วยเนื้อหาทุกระดับ กิจกรรมหลากหลายมากถึง 37 กิจกรรม มากกว่า 2,000 ชั่วโมง
  • ระบบสังเคราะห์เสียงอัจฉริยะ Speech Recognition System,
    S.E.T.S. ได้ผลเสมือนเรียนกับเจ้าของภาษาจริง
  • Interactive Dialogue บทสนทนาหลากหลายสถานการณ์ พร้อมฝึกโต้ตอบเสมือนการสนทนาจริง
  • เรียนได้ง่ายด้วยตัวเอง แค่มีอินเทอร์เน็ตสะดวก เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  • มีแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเพื่อวัดระดับ คะแนนที่ได้เทียบ เคียงกับ TOEIC TOEFL ได้ทันที

 ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน (Placement test) สามารถเลือกเรียนตามระดับที่ตนได้รับ หรือ
เลือกตามวัตุถุประสงค์ในการเรียนที่ตนต้องการ ผู้เรียนสามารถทดสอบวัดความก้าวหน้า (Progress test) ของตน
เองหลังจากที่เริ่มเรียนระยะหนึ่งไปแล้ว และทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) ทั้งนี้ผลคะแนนสามารถ
นำไปเปรียบเทียบกับคะแนนตามมาตรฐานภาษาสากล เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, Bright,Europe Council

“คุณเรียนภาษาอังกฤษมานาน แต่ทำไมจึงไม่ประสบผลสำเร็จ TeLL me More Online ?

อาจเป็นตัวเลือกหรือคำตอบ ที่คุณต้องการในการเรียนภาษาของคุณ”


มีแบบทดสอบออนไลน์พร้อมเพื่อวัดระดับ คะแนนที่ได้เทียบ เคียงกับ TOEIC TOEFL ได้ทันที