ตั้งค่าก่อนการใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 ปิด Toolbar บน Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 2 ตั้งค่า Pop-up Blocker บน Internet Explorer

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งาน

เพิ่มเติม : ใช้งาน Tell Me More ผ่าน Google Chrome

เพิ่มเติม : วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624

Facebook Fanpage : TMM RMUTL

สแกน QR Code เพื่อพูดคุยกับเรา